SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Polski Klaster Motoryzacyjny

Drukuj PDF

Wizja działania i Koncepcja organizacyjna


Wprowadzenie

Polski Klaster Motoryzacyjny (PKM) został przeze mnie wymyślony, jako sposób na zmniejszenie ograniczeń i wzmocnienie w prowadzeniu działań gospodarczych na rynku krajowym i globalnym, firm produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego z grupy MSP przede wszystkim zarządzanych polskim kapitałem.

Klaster jest organizacją, w której mogą ze sobą współpracować firmy produkcyjne, powiązane firmy usługowe i handlowe, jednostki naukowe, firmy około biznesowe i inne.

PKM będzie Klastrem Klastrów utworzonym przez Klastry firm produkcyjnych, które łączy wytwarzany produkt. Zakładam, że powstaną Klastry Produktowe Producentów:

Pojazdów Specjalnych i Zabudów
Pojazdów Użytkowych
Naczep i Przyczep
Autobusów
Pojazdów Elektrycznych ( aktualnie działają 3 niezależne)
Pojazdów Napędzanych Gazem
Części i Wyposażenia ( kilka klastrów zależnie od dostrzeżonych przez firmy wspólnych interesów)
I inne zależnie od potrzeb

Polski Klaster Motoryzacyjny


Koordynatorem PKM jest SPCM

PKM tworzą Klastry Produktowe i firmy około biznesowe, których działalność służy firmom różnych Klastrów Produktowych.

Klastry Produktowe Producentów

Członków będzie łączyć zawarta umowa klastrowa. Klastry będą zarządzane przez wybieraną na kadencję przez członków Klastra Radę Programową. Rada zatrudnia Zarząd.

Cele do realizacji dla Klastra Produktowego określą członkowie w momencie jego zakładania i będą je zmieniać w miarę pojawiających się potrzeb i pomysłów na wspólne działania.  Przykładowo mogą zorganizować:

We współpracy z jednostkami naukowymi zaplecze badawczo ? rozwojowe, które będzie współpracować z członkami Klastra w zakresie rozwoju konstrukcji i badań produktów. Ma to zapewnić stały wysoki poziom innowacyjności wyrobów firm członkowskich. Dostarczać informacje o trendach rozwojowych na rynku globalnym produkowanych przez Klaster wyrobów.
Wybudować wspólną fabrykę podzespołów lub elementów z dofinansowaniem z funduszy UE np. PO IG 5.1 co obniży koszy produkcji wyrobu i zwiększy konkurencyjność członków Klastra na rynku.
Powołać do życia wspólne przedsiębiorstwo do handlu zagranicznego. Wystawiać na wspólnych stoiskach na Targach tworząc potencjał przyciągający klientów.
Rozwijać powiązania kooperacyjne i współpracę między firmami oraz  transakcje handlowe między dostawcami i odbiorcami wewnątrz PKM.
We współpracy z jednostkami naukowymi opracować i uaktualniać strategię Rozwoju Klastra.
Współpracę z dużymi klientami.

Rada Programowa PKM i Zarząd PKM


Są organami kierującymi PKM i działają w oparciu o statut PKM. Radę programową tworzą Prezesi Rad Programowych Klastrów Produktowych. Rada angażuje członków Zarządu Klastra.

Rada będzie formułować zadania dla Zarządu PKM.

Do zadań Zarządu będzie należeć.

Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych na działania organizacyjne oraz na zlecanie opracowań prognoz i prowadzenie PR.
Zlecanie współpracującym jednostkom naukowym opracowywanie prognoz rynkowych dla przemysłu i poszczególnych Klastrów Produktowych.
Śledzenie zapowiadanych aktów prawnych, wykonywanie ich analiz pod kątem wpływu na działalność gospodarczą członków Kalstra w Polsce i UE. Występowanie wspólnie z SPCM w obronie interesów członków.

Finansowanie i warunki uczestnictwa w PKM

Funkcjonowanie Zarządu PKM i Klastrów Produktowych będzie od początku oparte na ustanowionym systemie samo finansowania.  Nie wyklucza to korzystania z każdego możliwego wsparcia z funduszy pomocowych. Koszty organizowania i funkcjonowania PKM będą pokrywane z funduszu statutowego  Stowarzyszenia tworzonego ze składek członkowskich i innych opłat organizacyjnych zatwierdzonych przez członków powoływanych Klastrów Produktowych . Dlatego każda firma lub instytucja naukowa, która przystępuje do PKM lub Klastra Produktowego przystępuje do SPCM i opłaca składki członkowskie.

Proces Organizowania PKM

Organizatorem i Koordynatorem PKM jest SPCM. Pierwszym etapem jest doprowadzenie do powstania Klastrów Produktowych. Poszukuję osób decyzyjnych w firmach, które wzięłyby na siebie funkcje Lidera ? organizatora swojego Klastra Produktowego. Lider ma za zadanie zwerbowanie osób decyzyjnych w firmach i utworzenie zespołu organizacyjnego Klastra Produktowego, który opracuje dokumenty założycielskie Klastra. Organizowanie Klastrów Produktowych będzie odbywało się przy aktywnej Pomocy ze strony SPCM.

Drugim etapem będzie utworzenie Rady Programowej PKM i zaangażowanie członków Zarządu PKM.

Opracował
Antoni T. Dąbrowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych

Proszę o opinie i sugestie.