SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Będą kary dla producentów i importerów niehomologowanych części

Drukuj PDF

Do Sejmu tra­fił wła­śnie pro­jekt no­we­li­za­cji usta­wy Prawo o ruchu dro­go­wym. Zgod­nie z pro­po­no­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi, in­spek­cja han­dlo­wa bę­dzie karać za obrót czę­ścia­mi, które nie mają ho­mo­lo­ga­cji. Pro­po­no­wa­nych zmian jest jed­nak wię­cej. Do Sejmu tra­fił wła­śnie pro­jekt no­we­li­za­cji usta­wy Prawo o ruchu dro­go­wym. Zgod­nie z pro­po­no­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi, in­spek­cja han­dlo­wa bę­dzie karać pro­du­cen­tów za obrót czę­ścia­mi, które nie mają ho­mo­lo­ga­cji. Pro­po­no­wa­nych zmian jest jed­nak wię­cej.

Au­to­rem tego pro­jek­tu jest mi­ni­ster­stwo trans­por­tu, bu­dow­nic­twa i go­spo­dar­ki wod­nej. Zmia­ny są ko­niecz­ne dla re­ali­za­cji Dy­rek­ty­wy 2007/46/WE. Ma ona na celu do­pro­wa­dze­nie do sy­tu­acji, w któ­rej sto­so­wa­ne w każ­dym pań­stwie Unii Eu­ro­pej­skiej osob­ne pro­ce­du­ry ho­mo­lo­ga­cji typu po­jaz­du, przed­mio­tów wy­po­sa­że­nia i czę­ści, zo­sta­ną za­stą­pio­ne zhar­mo­ni­zo­wa­ną pro­ce­du­rą ho­mo­lo­ga­cji, uni­wer­sal­ną w ra­mach UE.

Pro­po­no­wa­ne za­pi­sy nie róż­nią w za­sad­ni­czy spo­sób od obec­nie obo­wią­zu­ją­cych w szcze­gól­no­ści art. 68 usta­wy Prawo o ruchu dro­go­wym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.): "Art. 68. 1. Pro­du­cent lub im­por­ter no­we­go po­jaz­du sa­mo­cho­do­we­go, cią­gni­ka rol­ni­cze­go, mo­to­ro­we­ru, tram­wa­ju lub przy­cze­py oraz przed­mio­tów ich wy­po­sa­że­nia lub czę­ści jest obo­wią­za­ny uzy­skać dla każ­de­go no­we­go typu tych po­jaz­dów, przed­mio­tu ich wy­po­sa­że­nia i czę­ści świa­dec­two ho­mo­lo­ga­cji wy­da­ne przez mi­ni­stra wła­ści­we­go do spraw trans­por­tu" - wy­ja­śnia.

No­we­li­za­cja prze­pi­sów pre­cy­zu­je rów­nież wy­so­kość kar, jakie In­spek­cja Han­dlo­wa może na­ło­żyć na pro­du­cen­tów nie­ho­mo­lo­go­wa­nych czę­ści za­mien­nych. Bę­dzie ona mogła wy­no­sić nawet 25% zysku ze sprze­da­ży. Co wię­cej, towar ten bę­dzie mu­siał być wy­co­fa­ny z ob­ro­tu.

Po­dob­nie ka­ra­ni będą ci, któ­rzy wpro­wa­dzą na rynek po­jazd bez wy­ma­ga­nej ho­mo­lo­ga­cji. Jed­nak w ta­kich przy­pad­kach osta­tecz­na de­cy­zja w spra­wie wy­so­ko­ści man­da­tu i ewen­tu­al­nym wy­co­fa­niu to­wa­ru z obie­gu bę­dzie po­dej­mo­wał mi­ni­ster trans­por­tu.

No­wo­ścią w tej usta­wie bę­dzie także moż­li­wość tzw. jed­nost­ko­we­go do­pusz­cze­nia do ruchu. Zapis ten do­ty­czy po­jaz­dów, które nie po­sia­da­ją ho­mo­lo­ga­cji po­nie­waż zo­sta­ły zmo­dy­fi­ko­wa­ne i nie speł­nia­ją już swo­jej pier­wot­nej funk­cji. W ta­kich przy­pad­kach, wła­ści­ciel lub przed­się­bior­ca bę­dzie zwol­nio­ny z obo­wiąz­ku uzy­ska­nia świa­dec­twa, jeśli w ciągu 12 mie­się­cy wpro­wa­dza na rynek nie wię­cej, niż 1 taki po­jazd. Takie prze­pi­sy są skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim do wła­ści­cie­li sa­mo­cho­dów do­staw­czych, któ­rzy prze­ro­bi­li swoje auta np. na busy. Po ta­kiej mo­dy­fi­ka­cji, po­jazd otrzy­ma wspo­mnia­ne już jed­nost­ko­we do­pusz­cze­nie do ruchu, jeśli przej­dzie ba­da­nia w In­sty­tu­cie Trans­por­tu Sa­mo­cho­do­we­go. Koszt ta­kie­go ba­da­nia bę­dzie wy­no­sił 800 zł.

No­we­li­za­cja usta­wy Prawo o ruchu dro­go­wym znaj­du­je się w tej chwi­li na eta­pie pro­jek­tu.