SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut SPCM

Drukuj PDF

STATUT
Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych

ROZDZIAŁ  1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.     Stowarzyszenie nosi nazwę ?Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych? i dalej jest zwane ?Stowarzyszeniem?

2.      Stowarzyszenie może używać skrótu ?SPCM? oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych i wyróżniającego go znaku graficznego.

§2
1.     Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2.     Stowarzyszenie skupia:
przedstawicieli producentów, dostawców i dystrybutorów:
- pojazdów, naczep i przyczep,
- części i akcesoriów motoryzacyjnych,
- materiałów i usług motoryzacyjnych,
przedstawicieli jednostek naukowych   pracujących dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego,
klientów  przemysłu  motoryzacyjnego,
firm około biznesowych związanych z motoryzacją,

§3
1.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§5
1.     Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność w kraju jak i poza granicami RP.
2.     Stowarzyszenie może przystępować do związków Stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych.

§6
Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.


ROZDZIAŁ  2
CELE  I  ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§7

1.    Stowarzyszenie zostało powołane w celu ochrony praw i interesów oraz reprezentowania i wspierania działań  zawodowych i społecznych członków zwyczajnych, wspierających i honorowych  w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami w szczególności:  
a)     reprezentowania interesów społecznych i gospodarczych  w skali kraju i na forum międzynarodowym
b)     tworzenia warunków dla podejmowania wspólnych działań przez członków mających na celu lepsze  dostosowanie ich firm do zmieniających się warunków rynkowych (tworzenie powiązań kooperacyjnych , konsorcjów i klastrów ).
c)     Wspierania działań członków na rzecz rozwoju ich społeczności lokalnych
2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)     zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką,
b)     występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia do agend i  administracji rządowej i samorządowej oraz sądownictwa w sprawach związanych z działalnością swoich członków ,
c)     delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, w szczególności wszelkich agend rządowych, samorządowych i UE ,
d)     działalność informacyjną i edukacyjną,
e)     promowanie działalności i osiągnięć członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ   3
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na
1.     Członków zwyczajnych
2.     Członków wspierających
3.     Członków honorowych

§10
1.     Członkiem zwyczajnym może być właściciel lub pracownik członka wspierającego Stowarzyszenia. Członka wspierającego prowadzącego działalność gospodarczą może w Stowarzyszeniu reprezentować tylko jedna osoba.
2.     Członkiem wspierającym może być każda prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 2 niniejszego statutu osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub UE.
3.     Członkostwo  honorowe może nadać Walne Zgromadzenie Członków osobom lub organizacjom zasłużonym dla Stowarzyszenia.
4.     Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka..

§11
1.     Członków zwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia zainteresowanej osoby wraz z  pisemnym upoważnieniem do reprezentowania członka wspierającego Stowarzyszenia wydanym przez właściwy organ zarządzający lub właściciela członka wspierającego.
2.     Członków wspierających przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia zainteresowanej firmy lub organizacji. Do deklaracji musi być dołączony dowód wpłaty opłaty wpisowej.
3.     Przed podjęciem uchwały o przyjęciu członka wspierającego lub zwyczajnego Zarząd informuje członków zwyczajnych Stowarzyszenia o kandydacie. Członkowie mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 2 tygodni.

§12
1. Członkowie zwyczajni  Stowarzyszenia mają prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i jego organów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań statutowych.
2.     Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos na Walnym Zebraniu Członków; mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
3.     Członkowie  wspierający nie mają czynnego i biernego prawo wyborczego do władz Stowarzyszenia  ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków. Mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnym Zebraniu Członków jak również do brania udziału w pracach Stowarzyszenia poprzez wyznaczonych przedstawicieli.
4.     Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich
5.     Członkowie honorowi, którzy byli wcześniej członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i  uzyskali tytuł członka honorowego  mają czynne i bierne prawo wyborczego do władz Stowarzyszenia  oraz głos na Walnym Zebraniu Członków.

§13
1. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:
a)     dbać o rozwój Stowarzyszenia i przez aktywny udział w pracach Stowarzyszenia pomagać w osiąganiu jego celów
b)     przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia
c)     płacić regularnie składki członkowskie
udzielać władzom Stowarzyszenia wszelkich informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania
d)     prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i etyką zawodową

§14
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a)     wystąpienia ze Stowarzyszenia
b)     rozwiązania Stowarzyszenia
c)     wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek:
1.     działania członka na szkodę Stowarzyszenia lub działania niezgodnie z zapisami statutu
2.     uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych
3.     niepłacenia składek członkowskich w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami statutu przez właściwy organ Stowarzyszenia, przez okres trzech miesięcy
4.     ustania członkostwa lub cofnięcia prawa do reprezentowania Członka wspierającego, którego reprezentuje
d)     śmierci członka zwyczajnego
e)     likwidacji członka wspierającego
2.     Deklaracja wystąpienia ze Stowarzyszenia musi mieć formę pisemną. Do deklaracji członka wspierającego musi być dołączona uchwała właściwego organu lub właściciela członka składającego deklarację.
3.     Wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje mocą uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej ? składu  Zarządu.
4.     W okresie od złożenia wniosku do podjęcia uchwały przez Zarząd członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
5.     W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ  4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

1.     Władzami Stowarzyszenia są:
a)     Walne Zebranie Członków
b)     Zarząd
c)     Komisja Rewizyjna
2.     Wraz z wyborami członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej tworzy się listę członków rezerwowych w ilości minimum 50% wybieranego składu.
3.     W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, osoby z listy członków rezerwowych wchodzą do właściwego organu w kolejności uzyskanych głosów w wyborach.

§16
( skreślony)

§17
1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami na tle działalności Stowarzyszenia.
2.     W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi  z zachowaniem postanowień określonych  w  §12 pkt 3.
3.     Walne Zebranie Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał.
4.     Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków nie rzadziej niż raz na 5 lat
5.     O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia Zarząd pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
6.     Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane z inicjatywy  Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20% liczby członków zwyczajnych lub honorowych.
7.     Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. Obraduje ono przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8.     Walne Zebranie Członków uchwala własny regulamin obrad.

§18
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. W razie braku quorum w 1-szym terminie Zgromadzenie Ogólne Członków może się odbyć po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu w tzw. ?drugim terminie?. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków odbytego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)     wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
b)     uchwalanie budżetu i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania.
uchwalanie statutu i jego zmian,
c)     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d)     uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
e)     uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
f)     rozwiązanie Stowarzyszenia i podjęcie uchwał  ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia,
g)     podejmowanie uchwał w innych sprawach uznanych przez Zarząd za wymagające decyzji Walnego Zebrania Członków.
h)     uchwalanie wysokości składek dla członków wspierających.

§20
1.     Zarząd składa się z Prezesa i od 3 do 5 jego zastępców.
2.     Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku:
a)     ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub cofnięcia prawa do reprezentowania przez Członka wspierającego, którego reprezentuje
b)     pisemnej rezygnacji z członkostwa w  Zarządzie
c)     odwołania przez Walne Zebranie Członków
d)     śmierci członka Zarządu

§21

1.     Do kompetencji Zarządu należy:
a)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
b)     kierowanie pracami Stowarzyszenia  zgodnie z programami uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków
c)     podejmowania decyzji w sprawach majątkowych i zatrudniania pracowników,
d)     reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wyznaczanie przedstawicieli do działania w agendach rządowych, samorządowych i związkach stowarzyszeń.
e)      przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz podejmowaniu decyzji  o wykluczeniu członków nie płacących składek członkowskich
f)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g)     rozstrzyganie sporów między członkami  wynikłymi z ich działalności w Stowarzyszeniu,
h)     powoływanie Sekcji Branżowych Stowarzyszenia zajmujących się określoną branżą lub tematyką na wniosek członków. Sprawowanie nadzoru nad ich działaniem,
i)     podejmowanie uchwał w sprawach  nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Od uchwał Zarządu przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Odwołanie powinno być wniesione  w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od podjęcia kwestionowanej uchwały.

§22

1.     Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z jego zastępców w zależności od potrzeb ale  nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
2.     Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
3.     Do składania oświadczeń majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest uzyskanie podpisów dwóch członków Zarządu

§23
1.     Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.  
2.     Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Komisji.
3.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia, z uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności. Pisemnie zgłasza Zarządowi zauważone nieprawidłowości. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów . W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.     Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5.     Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.
6.     Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
a)     ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub cofnięcia prawa do reprezentowania przez Członka wspierającego, którego reprezentuje
b)     pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji
c)     odwołania przez Walne Zebranie Członków
d)     śmierci członka Komisji

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§24
1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i wszelkie inne prawa majątkowe.
2.     Dochodami Stowarzyszenia są:
a)     dochód ze składek członkowskich
b)     dochód z działalności gospodarczej
c)     dochód z majątku Stowarzyszenia
d)     dotacje, darowizny, zapisy i spadki
e)     dochód ze zbiórek publicznych
f)     dochód z odsetek od lokat bankowych oraz dywidend od akcji i udziałów
g)     dochód z odpłatnej działalności statutowej
h)     inne dochody, w tym nawiązki sądowe
3.     Dochody z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg. zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Strata zostaje pokryta przez przychód z lat przyszłych
5.     Stowarzyszenie może tworzyć fundusze:
a)     statutowe
b)     zakładowe fundusze pracownicze i inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy prawa i zgodnie z zapisami statutu

§25
1.    Rachunkowość prowadzi się według obowiązujących przepisów.
2.    Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.
3.    Zabrania się:
a.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów stowarzyszenia lub pracowników oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi,
b.    przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.    wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
d.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANY STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§26
Uchwałę o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
ROZDZIAŁ 7
skreślony

Warszawa 27 października 2011 r

DATA                PODPISY
27.10.2011 r.    Antoni T. Dąbrowski
27.10.2011r.     Wojciech Perczyński