SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KODEKS HONOROWY PRODUCENTA

Drukuj PDF

Zasady ogólne

§ 1
Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (SPCM)  Kodeksu Honorowego Producenta, zwanego dalej Kodeksem, jako obowiązującego w Stowarzyszeniu, obliguje każdego członka SPCM do przestrzegania jego postanowień.

§ 2
Producentem w rozumieniu tego Kodeksu jest właściciel przedsiębiorstwa, członek organów zarządzających przedsiębiorstwem, pracownik przedsiębiorstwa pełniący funkcję kierowniczą.

§ 3
Każdy członek SPCM powinien przestrzegać prawa, dobrych obyczajów i zasad etyki w działalności gospodarczej.

§ 4
Celem Kodeksu jest propagowanie i upowszechnianie zasad staranności, rzetelności i uczciwości w stosunkach gospodarczych.

§ 5
Każdy Producent w swojej działalności powinien sprzyjać rozwojowi społecznemu, dbać o dobra wspólne, w tym o środowisko naturalne i jego zasoby.

§ 6
Producent powinien swoją działalność gospodarczą prowadzić w sposób jawny, unikać wpływów politycznych i niezgodnych z dobrymi obyczajami form nacisku, mających wpływ na prowadzoną przez siebie i konkurencję działalność.

§ 7
Producent powinien przestrzegać zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników życia gospodarczego.

§ 8

Producent powinien przestrzegać wszystkich unormowań prawnych dotyczących uczciwego działania gospodarczego. Niedopuszczalnym jest stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności polegających na:
-    wprowadzającym w błąd oznaczaniu przedsiębiorstwa i produktów,
-    oszukańczym lub fałszywym oznaczaniu pochodzenia geograficznego produktów,
-    naruszaniu tajemnicy przedsiębiorstwa,
-    nakłanianiu do rozwiązania lub niewykonania umowy,
-    naśladowaniu produktów,
-    pomawianiu lub nieuczciwym zachwalaniu,
-    utrudnianiu dostępu do rynku,
-    stosowaniu nieuczciwej lub zakazanej reklamy.

Szczegółowe zasady postępowania


§ 9
Producent jest zobowiązany do:
1)    etycznego wypełniania obowiązków zawodowych w każdej sytuacji,
2)    nieulegania nieetycznym naciskom i sugestiom,
3)    niepodejmowania działań odwetowych w stosunku do nieuczciwych i nieetycznych kontrahentów,
4)    rezygnowania z transakcji, kontraktów i umów dotyczących nieuczciwych i nieetycznych przedsięwzięć,
5)    dbałości o otoczenie, w tym szczególnie o środowisko naturalne,
6)    udzielania pełnej informacji o pochodzeniu i użytkowaniu produktów,
7)    udzielania pełnej i wyczerpującej informacji o zasadach posługiwania się produktami,
8)    ujawniania, przed finalizacją transakcji, wad, niedogodności i usterek wynikających z jej realizacji lub mogących zaistnieć w korzystaniu z efektów tej transakcji,
9)    wskazywania innej możliwości zaspokojenia potrzeby klienta, z zachowaniem najlepszej wiedzy i woli.

§ 10

Producent nie może:
1)    oszukiwać na cenie, marży i wadze,
2)    ukrywać wad w produktach przez siebie oferowanych,
3)    stosować nierzetelnej, szkodzącej konkurentom i klientom, fałszującej rzeczywistość informacji i reklamy,
4)    produkować wyroby i świadczyć usługi w oparciu o szkodliwe dla klientów lub dla środowiska naturalnego surowce, materiału, komponenty i półprodukty,
5)    stawiać nieuzasadnionych zarzutów innym przedsiębiorcom,
6)    dyskryminować innych przedsiębiorców np. ze względu na formę własności, narodowość właściciela, siedzibę.


§ 11
Producent nie powinien:
1)    świadomie ograniczać produkcji, świadczenia usług, handlu w celu podwyższania cen lub ograniczania działania innym przedsiębiorcom pomimo istniejących możliwości,
2)    ograniczać możliwości działania innym przedsiębiorcom np. poprzez stosowanie praktyk dumpingowych, nakłanianie do bojkotu tych podmiotów w obrocie gospodarczym,
3)    bez nieuzasadnionej przyczyny wstrzymywać świadczeń pieniężnych w obrocie gospodarczym,
4)    unikać odpowiedzialności za jakość swoich produktów,
5)    stosować nieuczciwych sposobów pozyskiwania zleceń,
6)    posługiwać się pozaprawnymi metodami egzekucji należności.

§ 12

1.    Producenci - członkowie SPCM - mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia za stosowanie postanowień niniejszego Kodeksu.
2.    Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zgromadzenie Ogólne Członków na wniosek co najmniej 1/10 całkowitej liczby członków po zaopiniowaniu przez Zarząd SPCM.
3.    Zgromadzenie Ogólne Członków SPCM może przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
-    list pochwalny,
-    list pochwalny z informacją do mediów,
-    wyróżnienie SPCM opublikowane.

§ 13
1.    W stosunku do producentów łamiących postanowienia niniejszego Kodeksu mogą być stosowane następujące kary:
-    upomnienie pisemne,
-    nagana na piśmie,
-    nagana z ostrzeżeniem,
-    wykluczenie ze stowarzyszenia.
2.    Wniosek w sprawie ukarania producenta, nie przestrzegającego niniejszego Kodeksu, może złożyć każdy członek SPCM.
3.    Kary może udzielić Zarząd SPCM (wyjątek stanowi ?wykluczenie ze stowarzyszenia?) po uzyskaniu wyjaśnień od karanego producenta.
4.    Wykluczenie ze stowarzyszenia wymaga zgody Zgromadzenia Ogólnego Członków.
5.    Ukaranemu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Członków, którego decyzje są ostateczne.


§ 14

Producent, który naruszając nieświadomie postanowienia Kodeksu, spowoduje komukolwiek szkodę, jest zobowiązany do jej całkowitego naprawienia i wyjaśnienia sprawy.

§ 15

Kodeksu Honorowy Przedsiębiorcy został uchwalony w dniu 06.11.2001 r.
i obowiązuje wszystkich członków Stowarzyszenia.Warszawa, dnia 6 listopada 2001 r.