SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Innowacyjność poprzez klastry

Drukuj PDF

II panel dyskusyjny

Innowacyjność poprzez klastry

- jak rozwijać działalność i współpracę badawczo-rozwojową
oraz kooperację biznesową

21 czerwca 2011r., Wrocław

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 21 czerwca 2011r. odbył się drugi panel dyskusyjny pn. ?Innowacyjność poprzez klastry - jak rozwijać działalność i współpracę badawczo-rozwojową oraz kooperację biznesową?.

 

Celem panelu było dostarczenie obecnym i przyszłym koordynatorom / animatorom klastrów praktycznej wiedzy w zakresie działań, które mogliby podejmować na rzecz stymulowania innowacyjności, zacieśniania współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw oraz wzmacniania łańcucha wartości i powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw działających w klastrach.

Tematem przewodnim spotkania był rozwój innowacyjności poprzez klastry.

 

W trakcie spotkania omawiano następujące tematy:

 1. Możliwości tworzenia powiązań kooperacyjnych oraz rozwoju innowacyjnych łańcuchów wartości w klastrach.
 2. Dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz możliwość ich zastosowania przez koordynatorów / animatorów innych klastrów.
 3. Bariery mentalne i prawne, w tym regulacje w zakresie własności intelektualnej, ograniczające współpracę nauki i gospodarki oraz możliwości ich przezwyciężania na poziomie klastrów.
 4. Potrzeby i możliwości finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej zarówno ze środków publicznych i prywatnych.

Spotkanie otworzyła Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP.

W pierwszej części panelu, przedmiotem dyskusji było finansowanie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w klastrach.

 

Wprowadzenie do tego tematu wygłosiła dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie.

W dyskusji w tej części panelu wzięli udział:

 • Kazimierz Murzyn z Klastra LifeScience Kraków,
 • Barbara Rudnicka z MCI Management S.A.,
 • Joanna Kudło z Klastra Nutribiomed,
 • Agnieszka Stokarczyk z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,
 • Cezary Główka z Klastra Poligraficznego w Lesznie,
 • Małgorzata Gawron z Ośrodka Innowacji NOT.

Podczas spotkania przedstawiono doświadczenia i sprawdzone rozwiązania w zakresie działalności innowacyjnej oraz powiązań kooperacyjnych, które mogą stać się przykładem i źródłem inspiracji dla innych koordynatorów / animatorów klastrów.

Druga część panelu poświęcona została zagadnieniom rozwoju powiązań kooperacyjnych.

Wprowadzenie do tej części przedstawił Luk Palmen.

 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele koordynatorów klastrów oraz firm działających w klastrach:

 • Rafał Ramotowski, 3xE ? samochody elektryczne, Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych,
 • Przemysław Tronina, TRONINA PHU, Consilium
 • Sebastian Rynkiewicz, Centrum Promocji Podlasia
 • Artur Wojciechowski, Klaster Mazurskie Okna

Moderatorem obu części panelu dyskusyjnego był Stanisław Szultka, ekspert w przedsięwzięciu PARP.

 

Główne bariery hamujące rozwój klastrów, zgłoszone przez uczestników podczas dyskusji:

 • Polskie małe i mikro przedsiębiorstwa w większości są imitatorami w zakresie technologii i najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Wciąż istnieje mały popyt na wyniki prac badawczo-rozwojowych ze strony przedsiębiorstw, szczególności wśród mikroprzedsiębiorstw, dla których jednostki badawczo-rozwojowe nie są źródłem innowacji.
 • Ograniczone zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami i brak kompetencji miękkich ogranicza angażowanie się we wspólne przedsięwzięcia, w szczególności obarczone większym ryzykiem czy wymagające większych nakładów finansowych.
 • W przedsiębiorstwach brak środków finansowych na wdrożenie nowych technologii (promocję na rynku, budowę linii produkcyjnej itp.).
 • Formalne ograniczenia w programach pomocowych  np. nie pozwalające bezpośrednio promować produktów klastra, a jedynie logo klastra.
 • Problemem jest również mała elastyczność ze strony instytucji publicznych odpowiadających za udzielanie wsparcia. Jest to szczególnie istotne w przypadku realizacji projektów innowacyjnych, których rezultatów oraz konieczności modyfikacji często nie da się przewidzieć na etapie przygotowywania projektu.
 • Długi czas odpowiedzi (reakcji) ze strony administracji publicznej powoduje wydłużanie okresu realizacji projektów, podnosi ryzyko, a czasami powoduje wręcz nieopłacalność danego przedsięwzięcia (konkurencja będzie szybsza).
 • Polskim animatorom/koordynatorom wciąż brakuje kompetencji, aby wspierać realizację przedsięwzięć w obszarze innowacji i technologii.

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z dyskusji zostały zebrane i opisane w Raporcie merytorycznym z drugiego panelu dyskusyjnego, który jest do pobrania tutaj.

Panel odbył się 21 czerwca 2011r. we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A., ul. Klecińska 125, Wrocław.