SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

Służba celna w służbie biznesu

Drukuj PDF

Zaproszenie na konferencję ?Służba celna w służbie biznesu? w dniu 18 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej  prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz oraz Szef Służby Celnej Jacek Kapica zapraszają przedsiębiorców do wzięcia udziału w konferencji ?Służba Celna w służbie biznesu?, organizowaną wspólnie przez Radę Konsultacyjną Służby Celnej oraz Służbę Celną. Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja br. w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie, ul. Jagiellońska 82. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00.

W programie konferencji przewidziano m.in. omówienie aktualnych i projektowanych ułatwień i uproszczeń dla podmiotów gospodarczych. Proponujemy także możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami. W formule konferencji przewidujemy bowiem ok. dwugodzinne dyżury ekspertów z dziedziny prawa celnego i podatkowego. W załączeniu szczegółowy program.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 9 maja br. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer faksu (22) 826 82 31. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W kwestionariuszu zgłoszenia na konferencję mogą Państwo zaproponować zagadnienia lub problemy, jakie powinny zostać poruszone w trakcie konferencji. Propozycje zagadnień można także przesyłać na adres poczty elektronicznej Rady Konsultacyjnej Służby Celnej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji:

Wojciech Januszko (22) 630 97 12, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Arkadiusz Lubiak (22) 630 98 21, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Tel. kom. +48 605 428 589

Adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Konkurs Programu INNOTECH

Drukuj PDF

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II Konkurs Programu INNOTECH

19-03-2012

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program INNOTECH jest programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym    wskazaniem na obszar wysokich technologii.

Warunkiem koniecznym udziału w Programie jest, aby podmioty wnioskujące o środki finansowe na realizację projektów podejmowały działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe,  oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

Celem Programu INNOTECH jest:

  • Zwiększenie liczby innowacji technologicznych,
  • Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe,
  • Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkaimi badawczymi sektora publicznego.

Program INNOTECH ma przyczynić się do zwiększenia udziału produktów wysokich technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w Programie, co przełoży się na stworzenie podstaw, szybszego niż obecnie, wzrostu udziału produktów wysokich technologii w PKB polskiej gospodarki.

Nabór wniosków, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, możliwy będzie w dniach od 02 kwietnia 2012 do 02 maja 2012 roku, pod adresem https://osf.opi.org.pl.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu OSF (rejestrowania i obsługi wniosków składanych w formie elektronicznej) uprzejmie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie tel.:  +48 22 35 17 101 lub +48 22  35 17 104.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Homologacja wyrobów w gospodarce wolnorynkowej

Drukuj PDF

Certyfikacja i ocena zgodności niektórych grup wyrobów są często niewystarczające dla urządzeń o szczególnym znaczeniu, których niepoprawnedziałanie może decydować o zdrowiu i życiu użytkowników pojazdów drogowych. Takie wyroby objęte są dyrektywami ?starego podejścia?, które często nazywamy dyrektywami sektorowymi. Do tych wyrobów należy zaliczyć: urządzenia elektrotechniki i elektroniki pojazdowej, systemy informatyczne i systemy przesyłania danych. Dla tej grupy urządzeń należy podwyższyć wymagania odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej oraz stabilności ich parametrów technicznych w okresie eksploatacji. Taka procedura postępowania nosi nazwę procesu homologacji.

System homologacji wspólny dla wszystkich krajów UE opiera się na sieci krajowych instytucji, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania systemu w odniesieniu do określonych grup wyrobów na terenie danego państwa. Homologacją wyrobów elektrotechniki i elektroniki pojazdowej w Polsce zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury.

Do zadań instytucji homologacyjnej należą m.in. wydawanie, rozszerzanie i cofanie homologacji, współpracą z upoważnionymi laboratoriami badawczymi oraz nadzór nad obrotem handlowym w obszarze objętym homologacją.

W obszarach szczególnie wrażliwych państwa członkowskie przyjmują do swoich ustawodawstw zapisy regulujące zasady homologowania oraz wymogi odnośnie posiadania homologacji na poszczególne wyroby. Konieczność homologowania pojazdów i ich części określa w Polsce ustawa Prawo o ruchu drogowym, której art. 68, ust. 1 brzmi: ?Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru,  tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tych pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia i części świadectwo homologacji wydane przez ministra właściwego do spraw transportu?.

Producent bądź importer nowego pojazdu podlegającego obowiązkowi homologacji powinien zwrócić się do właściwej dla homologowania danego wyrobu instytucji z wnioskiem o udzielenie homologacji, przedstawiając przy tym wyniki badań potwierdzających spełnienie przez wyrób wszystkich wymogów normatywnych.

Badania takie mogą zostać wykonane jedynie w specjalnie upoważnionym (notyfikowanym) laboratorium badawczym, dysponującym odpowiednim zapleczem technicznym i kadrowym (do takich laboratorium należy np. Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach).

Jest przy tym obojętne, czy homologacja zostanie wydana w oparciu o dyrektywy sektorowe Komisji Europejskiej, czy też regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie ma też znaczenia, w którym kraju członkowskim homologacji udzielono, ani które spośród upoważnionych laboratoriów wykonało badania. Obowiązuje międzynarodowa zasada wielostronnego uznawania dokumentów.

Wyrób będący przedmiotem obrotu towarowego powinien być wyraźnie oznakowany numerem homologacji. Nieprzestrzeganie tego wymogu bądź wprowadzanie do obrotu wyrobów niehomologowanych pociąga za sobą zakaz sprzedaży.

Część wyrobów o szczególnym znaczeniu podlega badaniom na zgodność z wybranymi dyrektywami unijnymi bądź regulaminami EKG ONZ. Np. systemy autoalarmowe podlegają badaniom na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 97 pt.: ?Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych (VAS) pojazdów i pojazdów samochodowych w zakresie ich systemów alarmowych (AS)?. Pozostałe wyroby, których niepoprawne działanie może zakłócać pracę innych urządzeń, podlegają obowiązkowemu badaniu na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 10 lub dyrektywą 2004/104 WE.

Dla zainteresowanych tematem więcej w referacie (tutaj)

Chętnie poznamy Twoją opinię o artykule, napisz do nas.

 


Strona 43 z 44