SPCMiP - jesteśmy od 1999 roku.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacja Biura SPCMiP Nr 5/2020

Print PDF
There are no translations available.

Warszawa  4.12.2020 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 5/2020

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

 

Zostałem zaproszony do udziału w  Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

do Zespołu Roboczego ds. Transportu,

W dniu 9.12 2020 r odbędzie się posiedzenie które tematem będzie : Raport nt. kar w systemie SENT. Proszę o przysyłanie uwag na temat tego raportu, które będę mógł przedstawić na posiedzeniu zespołu.

 

Poniżej przesyłam materiał, otrzymany od p. Adama Małyszki, który dotyczy tematu prac Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej oraz Zespołu Roboczego ds. Transportu. Materiał stanowi odp. na propozycje do projektu nowelizacji ustawy- Prawo o ruchu drogowym UC48 p. Andrzeja Walewskiego.

Dzień dobry,

Zgadzam się z Pana postulatem określenia parametrów technicznych które będą powodowały, że pojazd zostanie zakwalifikowany do grupy odpadów.

Takie rozwiązanie było przewidziane w art 3a ustawy z 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Niestety pomimo obowiązku wydania rozporządzenia przez okres 5 lat Minister właściwy ds. Transportu takiego rozporządzenia nie wydał. Ponieważ Minister nie miał zamiaru wydawać tego  rozporządzenia zaproponowano wykreślenie art 3a. W roku 2015 przy okazji nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wykreślono art. 3a. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego wykreślenie art. 3a  popierało również ówczesne kierownictwo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Być może trzeba było zweryfikować zapisy art 3 a, doprecyzować delegację w ust 2 ale nie wykreślać. Niewątpliwie trzeba do tego rozwiązania powrócić. Nie sądzę aby udało się to przy procedowaniu druku UC48. Dlatego proponuję aby jedno z posiedzeń Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej - może w połączeniu z Zespołem ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami omówiło przedstawiony problem.

W zał. fotka  pojazdu który sprzedała firma leasingowa za bardzo dużą kwotę (ponad 80 tys zł). Dokumenty z tego pojazdu można było wykorzystać. W tym przypadku udało się zapobiec „przeszczepowi”  ale jakim kosztem. To jeden z wielu takich przykładów .

Art. 3a.

1. Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są pojazdami wy- cofanymi z eksploatacji.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właści- wym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mo- wa w ust. 2, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia, w szcze- gólności:

  1. 1)  wymagania ochrony środowiska,
  2. 2)  bezpieczeństwo użytkowania pojaz- dów,
  3. 3)  możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi,

4)wymagania ochrony dóbr kultury lub

5) wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej.”;

Proszę o nadesłanie swoich uwag w tej sprawie.

Otrzymaliśmy z UOKiK ankietę do wypełnienia, którą przesyłam w załączniku/ Proszę o przysłanie swoich odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

 

 

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP